Zlathorská s.r.o.
IČO: 26857243 , DIČ: CZ26857243
CZE - 793 76 Zlaté Hory, Sokolská 285, Tel.: 605 554 554

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů, dále jen GDPR.

I. Správce osobních údajů
Společnost Zlathorská s.r.o., náměstí Svobody 20, 793 76 Zlaté Hory, IČ: 26857243, DIČ: CZ26857243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 50549, dále jen „Správce“ Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl Správci, nebo které Správce shromáždil pomocí kamerového systému a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či plnění zákonných povinností správce.

III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např.: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např.: telefonní číslo, kontaktní adresa, emailová adresa)popisné údaje (např.: bankovní spojení)kamerový záznamúdaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracované v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např.: kopie OP)

IV. Kategorie subjektu údajů
Zaměstnanechostuchazeč o zaměstnánídodavatel služby

V. Kategorie příjemců osobních údajů
Správcestátní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisyfinanční ústavy

VI. Účel zpracování osobních údajů
účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajůochrana práv Správcearchivnictví vedené na základě zákonavýběrové řízení na volná pracovní místaplnění zákonných povinností ze strany Správceochrana důležitých zájmů Správce

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě manuálně v případě osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VIII. Doba zpracování osobních údajů
Doba zpracování osobních údajů je v souladu s dobou nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak příslušných právních předpisů tak i z potřeb Správce.

IX. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:subjekt údajů udělil souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelůzpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajůzpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahujezpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osobyzpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřenzpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

X. Práva subjektu údajů
V souladu s čl. 12 GDPR informuje Správce nebo DPO (pověřenec na ochranu osobních údajů jmenovaný Správcem) na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:účelu zpracováníkategorii dotčených osobních údajůpříjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněnyplánované době, po kterou budou osobní údaje uloženyveškeré dostupné informace o zdroji osobních údajůpokud nejsou získány od subjektu údajů skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilováníKaždý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:požádat Správce nebo DPO o vysvětlenípožadovat aby správce odstranil takto vzniklý stavNevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 50549 Sídlo společnosti: náměstí Sokolská 285, 793 76 Zlaté Hory, IČ 26857243, DIČ CZ26857243